آتلا و رنه

این کتاب دو داستان جداگانه از نویسنده ی چیره دست و پرآوازه ی فرانسوی شاتوبریان را در بردارد؛ نویسنده ای که به پاس قلم توانا و شورانگیزش ، به افسونکار نام برآورده است. دکتر کزازی کتاب را به دیباچه ای فراخ دامان، در زیستنامه ی شاتوبریان بر پایه ی آنچه او درباره ی خویش به ویژه در کتاب گرانسنگ یادمان های آن سوی گور نوشته است، آراسته است و دراین دیباچه ، آبشخورهای دو داستان آتالاو رنه را نیز به دست داده است. چاپ یکم این کتاب را نشر مرکز، در سال 1366 به انجام رسانده است و چاپ پنجم آن را، در سال 1388.

آتلا و رنه

این کتاب دو داستان جداگانه از نویسنده ی چیره دست و پرآوازه ی فرانسوی شاتوبریان را در بردارد؛ نویسنده ای که به پاس قلم توانا و شورانگیزش ، به افسونکار نام برآورده است. دکتر کزازی کتاب را به دیباچه ای فراخ دامان، در زیستنامه ی شاتوبریان بر پایه ی آنچه او درباره ی خویش به ویژه در کتاب گرانسنگ یادمان های آن سوی گور نوشته است، آراسته است و دراین دیباچه ، آبشخورهای دو داستان آتالاو رنه را نیز به دست داده است. چاپ یکم این کتاب را نشر مرکز، در سال 1366 به انجام رسانده است و چاپ پنجم آن را، در سال 1388.

آتالا و رنه