بهار خسرو

این کتاب را یکی از شیفتگان فرهنگ و ادب ایران، پیترو چیتانی، نویسنده و سخن سنج ایتالیایی نوشته است . دکتر کزازی این کتاب را به پارسی برگردانیده است و در دیباچه ی کتاب ، درباره ی آن، نوشته است: «یکی ازکتاب های او (= پیتروچیتانی) که درباره ی فرهنگ ایران، به زبانی شاعرانه نوشته شده است، بهار خسرو است. بهارخسرو بیشتر به چامه ای بلند و دلپسند می ماند که درباره ی فرهنگ ایران از دیرترین روزگاران تا زمان اسلامی سروده شده است، تا کتابی پژوهشی در زمینه ی تاریخ و فرهنگ این سرزمین. هرچند بهارخسرو، در پیکره، به داستانی گیرا و دلکش می ماند یا به چامه ای جان افروز و دلاویز، هیچ نکته ای در آن پندارین و برساخته ی نویسنده نیست. همه ی آنچه او در کتاب خود آورده است، برگرفته از آبشخورها و سرچشمه های گوناگون در فرهنگ ایرانی است.» این کتاب را نشر مرکز، در سال 1374، چاپ کرده است.

بهار خسرو

این کتاب را یکی از شیفتگان فرهنگ و ادب ایران، پیترو چیتانی، نویسنده و سخن سنج ایتالیایی نوشته است . دکتر کزازی این کتاب را به پارسی برگردانیده است و در دیباچه ی کتاب ، درباره ی آن، نوشته است: «یکی ازکتاب های او (= پیتروچیتانی) که درباره ی فرهنگ ایران، به زبانی شاعرانه نوشته شده است، بهار خسرو است. بهارخسرو بیشتر به چامه ای بلند و دلپسند می ماند که درباره ی فرهنگ ایران از دیرترین روزگاران تا زمان اسلامی سروده شده است، تا کتابی پژوهشی در زمینه ی تاریخ و فرهنگ این سرزمین. هرچند بهارخسرو، در پیکره، به داستانی گیرا و دلکش می ماند یا به چامه ای جان افروز و دلاویز، هیچ نکته ای در آن پندارین و برساخته ی نویسنده نیست. همه ی آنچه او در کتاب خود آورده است، برگرفته از آبشخورها و سرچشمه های گوناگون در فرهنگ ایرانی است.» این کتاب را نشر مرکز، در سال 1374، چاپ کرده است.

بهار خسرو