چامه ها

این کتاب شناخته ترین و پرآوازه ترین یادگار هوراس ، سخنور نامبردار روم باستان است.در دیباچه ای که استاد کزازی بر ترجمه ی این کتاب نوشته است،آمده است:« شناخته ترین و شورانگیز ترین یادگار هوراس، چامه های اوست که رامش سروده هایش را در بردارد. چامه ها جُنگی از سروده های پراکنده و گسسته از یکدیگر است،گاه بلند گاه کوتاه، در زمینه های گوناگون که در چهاردفتر سامان داده شده اند. این دفترها از چامه های پرشور رزمنامه وار میهنی تا مهرسروده ها و چامه هایی که سخنور در آنها از آزمون ها و رخدادهای زندگیش سخن در میان آورده است، در برمی گیرد.» این کتاب، در انتشارات معین، در سال 1391، به چاپ رسیده است.

چامه ها

این کتاب شناخته ترین و پرآوازه ترین یادگار هوراس ، سخنور نامبردار روم باستان است.در دیباچه ای که استاد کزازی بر ترجمه ی این کتاب نوشته است،آمده است:« شناخته ترین و شورانگیز ترین یادگار هوراس، چامه های اوست که رامش سروده هایش را در بردارد. چامه ها جُنگی از سروده های پراکنده و گسسته از یکدیگر است،گاه بلند گاه کوتاه، در زمینه های گوناگون که در چهاردفتر سامان داده شده اند. این دفترها از چامه های پرشور رزمنامه وار میهنی تا مهرسروده ها و چامه هایی که سخنور در آنها از آزمون ها و رخدادهای زندگیش سخن در میان آورده است، در برمی گیرد.» این کتاب، در انتشارات معین، در سال 1391، به چاپ رسیده است.

چامه ها