درباره طبیعت

این کتاب شاهکار لوکرس، نویسنده و اندیشمند نامدار روم باستان است. لوکرس پیرو پرشور اپیکور بود و اندیشه های او را در گسترد و شناسانید. در دیباچه ی کتاب، آمده است: از نگاهی فراخ و فراگیر، کسانی را که به لوکرس پرداخته و اندیشیده اند، به دو گونه و گروه بخش می توان کرد: یکی آنان که با لوکرس ناسازند و در ستیر و دیگر آنان که با وی دمسازند و همرای. گروه نخستین که ستیزندگان لوکرسند، پیشوایان دینند و پدران کلیسا که اندیشه ها و دیدگاه های او را ناگروایانه و دین شکنانه می پنداشته اند و گروه دوم روشن رایان خردگرای که جهان بینی لوکرس را نیک با آرمان ها و آماج هایشان همساز و همگون می یافته اند. یکی ازنامداران گروه نخستین، ولتراست و از نامداران گروه دوم، می توان مونتنی و بوسوئه و دیدرو را نام برد. این کتاب را انتشارات معین، در سال 1390، به چاپ رسانده است.

درباره طبیعت

 این کتاب شاهکار لوکرس، نویسنده و اندیشمند نامدار روم باستان است. لوکرس پیرو پرشور اپیکور بود و اندیشه های او را در گسترد  و شناسانید. در دیباچه ی کتاب، آمده است: از نگاهی فراخ و فراگیر، کسانی را که به لوکرس پرداخته و اندیشیده اند، به دو گونه و گروه بخش می توان کرد: یکی آنان که با لوکرس ناسازند و در ستیر و دیگر آنان که با وی دمسازند و همرای. گروه نخستین که ستیزندگان لوکرسند، پیشوایان دینند و پدران کلیسا که اندیشه ها و دیدگاه های او را ناگروایانه و دین شکنانه می پنداشته اند و گروه دوم روشن رایان خردگرای که جهان بینی لوکرس را نیک با آرمان ها و آماج هایشان همساز و همگون می یافته اند. یکی ازنامداران گروه نخستین، ولتراست و از نامداران گروه دوم، می توان مونتنی و بوسوئه و دیدرو را نام برد. این کتاب را انتشارات معین، در سال 1390، به چاپ رسانده است.