انه اید

انه اید شاهکار ویرژیل، سخنسرای بزرگ رومی است و سومین رزمنامه ی نامدار در ادب اروپایی ، پس از ایلیاد و ادیسه . آن را همچون ادیسه دنباله ای بر ایلیاد می توان دانست. استاد کزازی این رزمنامه را نخست بار به پارسی برگردانیده است و به خوانندگان ایرانی شناسانیده است. نشر مرکز این کتاب را، در سال 1369 به چاپ رسانیده است و چاپ هشتم آن را، در سال 1394. این کتاب، در سال 1368 ، برنده ی جایزه بهترین کتاب سال شده است.

انه اید

 انه اید شاهکار ویرژیل، سخنسرای بزرگ رومی است و سومین رزمنامه ی نامدار در ادب اروپایی ، پس از ایلیاد و ادیسه . آن را همچون ادیسه دنباله ای بر ایلیاد می توان دانست. استاد کزازی این رزمنامه را نخست بار به پارسی برگردانیده است و به خوانندگان ایرانی شناسانیده است. نشر مرکز این کتاب را، در سال 1369 به چاپ رسانیده است و چاپ هشتم آن را، در سال 1394.

این کتاب، در سال 1368 ، برنده ی جایزه بهترین کتاب سال شده است.

انه اید