ادیسه

این کتاب یکی از سه گانه های ادب پهلوانی اروپاییان است که به خامه ی خرم استاد کزازی به پارسی ترجمه شده است. چاپ نخستین این کتاب را نشر مرکز، در سال 1379 به دست داده است و چاپ نهم آن را، در سال 1396. سه گانه ایلیاد، ادیسه، انه اید.

ادیسه

ادیسه نوشته هومر یکی از سه گانه های ادب پهلوانی اروپاییان است که به خامه ی خرم استاد کزازی به پارسی ترجمه شده است. چاپ نخستین این کتاب را نشر مرکز، در سال 1379 به دست داده است و چاپ نهم آن را، در سال 1396. سه گانه ایلیاد، ادیسه، انه اید.

ایلیاد، ادیسه و انه اید، سه اثر حماسی بزرگ یونان و روم هستند که در فرهنگ و ادبیات اروپایی همان اهمیت و ارجی را دارند که شاهنامه فردوسی برای ایرانیان دارد. با انتشار ترجمه ی این سه گانه پهلوانی بزرگ بوسیله استاد کزازی، جامه ی زیبای زبان شیوای پارسی بر بالای این هر سه نامه ی نامی باستان پوشیده آمده است.

ادیسه