تلماک

جایگاه تلماک و اثر گرانسنگ فنلون را، در ادب فرانسوی، تنها می توان با گلستان سعدی و قابوسنامه در ادب ایران سنجید و برابر نهاد. سالیانی بسیار، این کتاب را در آموزشگاه های فرانسه، همچون گلستان، به قصد آموختن ادب و اخلاق و آیین ، به نوآموزان می آموخته اند. در این کتاب، فنلون، چونان آموزگاری فرزانه. در چهره ی نمادین مانتور، ولیعهد فرانسه را، در چهره ی تلماک، فرزند اولیس، راه و رسم زندگانی می آموزد. چاپ نخستین این کتاب، در نشر مرکز، در سال 1368 به دست داده شده است و چاپ ششم، در سال 1393.

تلماک

جایگاه تلماک و اثر گرانسنگ فنلون را، در ادب فرانسوی، تنها می توان با گلستان سعدی و قابوسنامه در ادب ایران سنجید و برابر نهاد. سالیانی بسیار، این کتاب را در آموزشگاه های فرانسه، همچون گلستان، به قصد آموختن ادب و اخلاق و آیین ، به نوآموزان می آموخته اند. در این کتاب، فنلون، چونان آموزگاری فرزانه. در چهره ی نمادین مانتور، ولیعهد فرانسه را، در چهره ی تلماک، فرزند اولیس، راه و رسم زندگانی می آموزد. چاپ نخستین این کتاب، در نشر مرکز، در سال 1368 به دست داده شده است و چاپ ششم، در سال 1393.

تلماک