جهان اشباح

این کتاب در زمینه ی فراروانشناسی و روحگرایی است و پدیده ها و رخدادها و آزمون های شگفت انگیز و رازآلود آن که دو نویسنده ی پژوهشگر: دانیل همر و آلکس رودین ، آن را نوشته اند. در این کتاب، پدیده های فراروانشناختی، به گونه ای گسترده و فراگیر، بررسی شده است. کتاب را دیباچه ای درازدامان از مترجم آراسته است. چاپ نخستین جهان اشباح، در سال 1370، با تلاش انتشارات عطایی، انجام گرفته است و چاپ دوم، در سال 1393.

جهان اشباح

این کتاب در زمینه ی فراروانشناسی و روحگرایی است و پدیده ها و رخدادها و آزمون های شگفت انگیز و رازآلود آن که دو نویسنده ی پژوهشگر: دانیل همر و آلکس رودین ، آن را نوشته اند. در این کتاب، پدیده های فراروانشناختی، به گونه ای گسترده و فراگیر، بررسی شده است. کتاب را دیباچه ای درازدامان از مترجم آراسته است. چاپ نخستین  جهان اشباح، در سال 1370، با تلاش انتشارات عطایی، انجام گرفته است و چاپ دوم، در سال 1393.

جهان اشباح