جهان پس از مرگ

این کتاب اثری است از نویسنده ی نامدار اسکاتلندی و آفریننده ی کارآگاه پرآوازه، شرلوک هولمز، آرتورکنان دویل. او، در سالیان فرجامین زندگی به روحگرایی دلبستگی یافت و در آن می اندیشید و می پژوهید. این کتاب دستاورد این سالیان از زندگانی اوست و نخستین کتابی است که دکتر کزازی در فراروانشناسی و روحگرایی ترجمه کرده است.

جهان پس از مرگ

این کتاب اثری است از نویسنده ی نامدار اسکاتلندی و آفریننده ی کارآگاه پرآوازه، شرلوک هولمز، آرتورکنان دویل. او، در سالیان فرجامین زندگی به روحگرایی دلبستگی یافت و در آن می اندیشید و می پژوهید. این کتاب دستاورد این سالیان از زندگانی اوست و نخستین کتابی است که دکتر کزازی در فراروانشناسی و روحگرایی ترجمه کرده است. چاپ نخستین آن را دنیای کتاب، در سال 1361، به دست داده است و چاپ دوم را در سال 1371.

چاپ اول جهان پس از مرگ