رویدادهای شهر سنگی

این کتاب داستانی است از اسماعیل کاداره، نویسنده ی آلبانیایی که به شهرت جهانی دست یافته است. یکی از داستان های او، با نام سردار سپاه مرده به بیش از پانزده زبان ترجمه شده است. کاداره ، در رویدادهای شهر سنگی ، رویدادها و یادمان های دوران کودکی و نوجوانیش را ، در پیکره ای داستانی، به شیوه ای دلنشین و شاعرانه، به نگارش در آورده است. دکتر کزازی ، با برگردان این داستان، این نویسنده ی نامدار آلبانیایی را به جامعه ی فرهنگی ایران شناسانیده است.

رویدادهای شهر سنگی

این کتاب داستانی است از اسماعیل کاداره، نویسنده ی آلبانیایی که به شهرت جهانی دست یافته است. یکی از داستان های او، با نام سردار سپاه مرده به بیش از پانزده زبان ترجمه شده است. کاداره ، در رویدادهای شهر سنگی ، رویدادها و یادمان های دوران کودکی و نوجوانیش را ، در پیکره ای داستانی، به شیوه ای دلنشین و شاعرانه، به نگارش در آورده است. دکتر کزازی ، با برگردان این داستان، این نویسنده ی نامدار آلبانیایی را به جامعه ی فرهنگی ایران شناسانیده است. این کتاب را نشر مرکز، در سال 1370، به چاپ رسانده است.