سه داستان

این کتاب اثری است از نویسنده ی نامدار فرانسوی و آفریننده ی مادام بواری و سالامبو ، گوستاو فلوبر. او این کتاب را در سال های پایانی زندگانیش که با تلخکامی و اندوهی ژرف همراه بود، نوشته است. این کتاب سه داستان جداگانه را در بردارد: ساده دل ؛ افسانه ی ژولین، تیمارگر پاک؛ هرودیا. چاپ نخستین این کتاب، در سال 1367، در نشر مرکز انجام گرفته است و چاپ دوم، در سال 1368.

سه داستان

این کتاب اثری است از نویسنده ی نامدار فرانسوی و آفریننده ی مادام بواری و سالامبو ، گوستاو فلوبر.  او این کتاب را در سال های پایانی زندگانیش که با تلخکامی و اندوهی ژرف همراه بود، نوشته است. این کتاب سه داستان جداگانه را در بردارد: ساده دل ؛ افسانه ی ژولین، تیمارگر پاک؛ هرودیا.

چاپ نخستین این کتاب، در سال 1367، در نشر مرکز انجام گرفته است و چاپ دوم، در سال 1368.