شهسوار ارابه

این کتاب یکی از کهن ترین آثار ادبی به زبان فرانسوی است و سروده ی کرتین دو تروی و به راستی،بازگفتی است از داستان دلاوران میزگرد.در پشت جلد کتاب،درباره ی آن ، نوشته شده است: «شهسوار ارابه رزمواره یا حماسه گونه ای است که به زبان فرانسوی کهن، در سده ی دوازدهم میلادی، سروده شده است و بازگفتی است از افسانه ی پرآوازه ی آرتورشاه و دلاوران میزگرد که در آن،وارونه ی رزمنامه، بیش به بزم پرداخته شده است. از این روی،می توانیم آن را رزمنامه ی بزمی، یا فراتر از آن ، بزمنامه ی رزمی نیز بخوانیم. این در پیوسته ، گذشته از ارزش هنری و زیباشناختیش ، از آن روی که یکی از نخستین آفریده های ادبی به زبان فرانسوی است ، به ویژه ارزشمند است. شهسوار ارابه زمانی سروده شده است که زبان فرانسوی اندک اندک از سایه ی ستبر زبان لاتین بیرون می آمده است و سامانه ای ادبی را شالوده می ریخته است.»

شهسوار ارابه

این کتاب یکی از کهن ترین آثار ادبی به زبان فرانسوی است و سروده ی کرتین دو تروی و به راستی،بازگفتی است از داستان دلاوران میزگرد.در پشت جلد کتاب،درباره ی آن ، نوشته شده است: «شهسوار ارابه رزمواره یا حماسه گونه ای است که به زبان فرانسوی کهن، در سده ی دوازدهم میلادی، سروده شده است و بازگفتی است از افسانه ی پرآوازه ی آرتورشاه و دلاوران میزگرد که در آن،وارونه ی رزمنامه، بیش به بزم پرداخته شده است. از این روی،می توانیم آن را رزمنامه ی بزمی، یا فراتر از آن ، بزمنامه ی رزمی نیز بخوانیم. این در پیوسته ، گذشته از ارزش هنری و زیباشناختیش ، از آن روی که یکی از نخستین آفریده های ادبی به زبان فرانسوی است ، به ویژه ارزشمند است. شهسوار ارابه زمانی سروده شده است که زبان فرانسوی اندک اندک از سایه ی ستبر زبان لاتین بیرون می آمده است و سامانه ای ادبی را شالوده می ریخته است.» این کتاب را انتشارات معین، در سال 1390، چاپ کرده است.