سیلوی

این کتاب داستانی است نه چندان بلند از ژراردو نروال، نویسنده و سخنور نامدار فرانسوی در سده ی نوزدهم. بر پشت جلد کتاب، نوشته شده است: ژؤاردونروال نویسنده ی سودازده و رویاپرداز فرانسوی، از چهره های نامدار ادبیات سده نوزدهم است. سیلوی از بهترین و دلکش ترین داستان هایی است که او، در مجموعه ای با نام دختران آتش ، گردآورده است. نویسنده آن را در زمانی از زندگیش نگاشته است که می کوشید ، با فرورفتن در یادمان های گذشته ، خود را از آزار اندوهان و پریشانی های روانی خویش که سرانجام او را به جنون و خودکشی رساند،برهاند.

سیلوی

 این کتاب داستانی است نه چندان بلند از ژراردو نروال، نویسنده و سخنور نامدار فرانسوی در سده ی نوزدهم. بر پشت جلد کتاب، نوشته شده است: «ژؤاردونروال نویسنده ی سودازده و رویاپرداز فرانسوی، از چهره های نامدار ادبیات سده نوزدهم است. سیلوی از بهترین و دلکش ترین داستان هایی است که او، در مجموعه ای با نام دختران آتش ، گردآورده است. نویسنده آن را در زمانی از زندگیش نگاشته است که می کوشید ، با فرورفتن در یادمان های گذشته ، خود را از آزار اندوهان و پریشانی های روانی خویش که سرانجام او را به جنون و خودکشی رساند،برهاند. ژراردونروال را، در زندگی و مرگ و آثار ، اغلب با صادق هدایت سنجیده اند و نگاره ی آرمانی زن رویایی او را با زنِ اثیری بوف کور همسان می دانند. این کتاب در سال 1370 توسط استاد کزازی از فرانسه به فارسی برگردانده شده است. این کتاب در نشر مرکز، به چاپ رسیده است.