توانهای نهانی در آدمی

این کتاب سومین کتابی است که دکتر کزازی در زمینه ی فراروانشناسی به زبان پارسی ترجمه کرده است. نویسنده ی کتاب: کالین ویلسن ، با دیدی سنجیده و روانشناسانه و دانشورانه، پدیده های روانشناختی را مورد کاوش و بررسی قرار داده است. این کتاب را نشر نی، در سال 1373، به چاپ رسانده است.

توانهای نهانی در آدمی

این کتاب سومین کتابی است که دکتر کزازی در زمینه ی فراروانشناسی به زبان پارسی ترجمه کرده است. نویسنده ی کتاب: کالین ویلسن ، با دیدی سنجیده و روانشناسانه و دانشورانه، پدیده های روانشناختی را مورد کاوش و بررسی قرار داده است. این کتاب را نشر نی، در سال 1373، به چاپ رسانده است.