زندگی در بهروزی و کوتاهی زندگی

این کتاب برگردانی است از دو نوشته ی کمابیش کوتاه از سِنِک یا سِنِکا، اندیشمند نامدار روم باستان و آموزگار نرون که از بلندپایگان دیوانی نیز بود و از همین روی ، استاد کزازی او را فرزانه ی فرمانران نامیده است. در فرجام دیباچه ای که بر کتاب نوشته شده است، آمده است: «در فرجام سخن، یزدان دادار را از ژرفای دل سپاس می گزارم که مرا توان آن داد که دو یادگار از یادگارهای سِنِک ، این فرزانه ی فرمانران، را به زبان شکرین و شاهوار و شیوه ای پارسی برگردانم و از رهگذرِ این دو یادگار که یکی زندگی در بهروزی است و دیگری کوتاهی زندگانی ، خوانندگان دانادل ایرانی را که دوستداران دانایی اند، با این اندیشمند روزگاران کهن که تا کنون در ایران ناشناخته مانده است، آشنایی بدهم.» این کتاب را انتشارات معین، در سال 1390، چاپ کرده است.

زندگی در بهروزی و کوتاهی زندگی

 این کتاب برگردانی است از دو نوشته ی کمابیش کوتاه از سِنِک یا سِنِکا، اندیشمند نامدار روم باستان و آموزگار نرون که از بلندپایگان دیوانی نیز بود و از همین روی ، استاد کزازی او را فرزانه ی فرمانران نامیده است. در فرجام دیباچه ای که بر کتاب نوشته شده است، آمده است: «در فرجام سخن، یزدان دادار  را از ژرفای دل سپاس می گزارم که مرا توان آن داد که دو یادگار از یادگارهای سِنِک ، این فرزانه ی فرمانران، را به زبان شکرین و شاهوار و شیوه ای پارسی برگردانم و از رهگذرِ این دو یادگار که یکی زندگی در بهروزی است و دیگری کوتاهی زندگانی ، خوانندگان دانادل ایرانی را که دوستداران دانایی اند، با این اندیشمند روزگاران کهن که تا کنون در ایران ناشناخته مانده است، آشنایی بدهم.» این کتاب را انتشارات معین، در سال 1390، چاپ کرده است.

زندگی در بهروزی و کوتاهی زندگی