از دهلی نو تا آتن کهن

در این کتاب، چهار گزارش سفر آورده شده است . استاد کزازی، در این گزارشها ، بدان سان که شیوه ی او در سفرنامه نویسی است، آنچه را در این سفرها بر او گذشته است: دیده ها، شنیده ها، دریافته ها، آزموده ها را بازگفته است و به نگارش درآورده است و تنها به گزارش رخدادها بسنده نکرده است. گزارش نخستین دریع است که بهشت زشت شود نام داردو گزارش سفر به تاجیکستان است و گزارش دومین که ایران کهین: ارمنستان نام گرفته است، گزارش سفر به این کشور است و گزارش سومین که نام آن در سرزمین یادها نهاده شده است، گزارش سفر به یونان است و گزارش چهارم که در آن گزارش دو سفر نویسنده به هندوستان درج افتاده است، با نام های گاهواره ی گاندی و جگرخواری هند به چاپ رسیده است.

از دهلی نو تا آتن کهن

در این کتاب، چهار گزارش سفر آورده شده است . استاد کزازی، در این گزارشها ، بدان سان که شیوه ی او در سفرنامه نویسی است، آنچه را در این سفرها بر او گذشته است: دیده ها، شنیده ها، دریافته ها، آزموده ها را بازگفته است و به نگارش درآورده است و تنها به گزارش رخدادها بسنده نکرده است. گزارش نخستین دریع است که بهشت زشت شود نام داردو گزارش سفر به تاجیکستان است و گزارش دومین که ایران کهین: ارمنستان نام گرفته است، گزارش سفر به این کشور است و گزارش سومین که نام آن در سرزمین یادها نهاده شده است، گزارش سفر به یونان است و گزارش چهارم که در آن گزارش دو سفر نویسنده به هندوستان درج افتاده است، با نام های گاهواره ی گاندی و جگرخواری هند به چاپ رسیده است.

این کتاب را ، در سال 1387، نشر نویسنده (اراک) چاپ کرده است.