دفتر دانایی و داد

دفتر دانایی و داد بازنوشت داستان های شاهنامه است، به نثر. در این کتاب ، تنها داستان های این نامور نامه ی باستان، به گونه ای فشرده تر، بازنوشته شده است. چند تن دیگر نیز، بدین کار دست یازیده اند. آنچه دفتر دانایی و داد را از همانندهای آن جدا می دارد. این است که زبان به کار گرفته در دفتر دانایی و داد، با زبان شاهنامه پیوندی ساختاری دارد و همواره آن را فرایاد خواننده ی کمابیش آگاه و آشنا با شاهنامه می آورد؛ به گونه ای که خواننده ، به هنگام خواندن این کتاب، همچنان خود را در جهان فسونبار شاهنامه می تواند یافت. با این همه نویسنده کوشیده است که این زبان، ازنگاهی فراخ، گسسته و بیگانه از پارسی امروزینه نباشد و واژه های کهن و کم شناخته و ساختارهای نحوی دیرینه در آن به کار برده نشود تا خواننده در رنج نیفند.

این کتاب، از آن روی نوشته شده است که خواننده را با جهان شاهنامه آشنایی بدهد و او را برانگیزد که با خواندن آن ، به خواندن شاهنامه رو بیاورد و این جهان شگفت آور و جادوانه را که مگر جهان ایرانی نیست، از نزدیک بشناسد و در آن به گشت و گذار و کندوکاو بپردازد.

دفتر دانایی و داد را انتشارات معین ، نخست بار، در سال 1392 چاپ کرده است و چاپ سومین آن را نیز در سال 1396.

این کتاب ، باری دیگر، در انشارات زرین و سیمین، به شیوه ای نفیس و هنری با ده ها ریزنگاره (مینیاتور) از استادان نامدار نگارگری کهن و نو، در دو جلد، در سال 1392، پیشاروی شیفتگان شاهنامه و هنردوستان نهاده شده است.