در آسمان جان

این کتاب جنگی است گردآورده از جستارهایی گوناگون که زمینه ی آنها فرهنگ ایران وادب پارسی است. در یادداشت نویسنده بر کتاب آمده است: « همواره آنچه به شیفتگی می انجامد. به دلبستگی ناب تاب شکن که توانسوز است و جان افروز ، شگفتی برترین و شورآفرین است. شیفته، به راستی، شگفتزده ی شکوه و شگرفی است. فرهنگ فروزان و فرازین ایران و ادب شکرین و شیوه ای پارسی نیز شکوهمندترین شگرف است و شگرف ترین شکوهمند. از این روی، شگفتا شگفتی است فرخنده زیب و فرزانه شیب. باشد که این کتاب که جنگی است از جستارها و در هر جستار آن، فراز و فروزی از فرهنگ ایران و ادب پارسی به نمود آمده است و رخشیده است، نشان و نمایی از آن شکوه و شگرفی را آشکار بدارد و خواننده ی خرمدل را ، رهاگر و بندگسل، دمی چند از زمین تن برکند و در آسمان جان در افکند و با فسون فسانه رنگ پرواز، نهان و نهادش را، شکفته و شاداب ، از شادی برآکند.»

در آسمان جان

این کتاب جنگی است گردآورده از جستارهایی گوناگون که زمینه ی آنها فرهنگ ایران وادب پارسی است. در یادداشت نویسنده بر کتاب آمده است: « همواره آنچه به شیفتگی می انجامد. به دلبستگی ناب تاب شکن که توانسوز است و جان افروز ، شگفتی برترین و شورآفرین است. شیفته، به راستی، شگفتزده ی شکوه و شگرفی است. فرهنگ فروزان و فرازین ایران و ادب شکرین و شیوه ای پارسی نیز شکوهمندترین شگرف است و شگرف ترین شکوهمند. از این روی، شگفتا شگفتی است فرخنده زیب و فرزانه شیب. باشد که این کتاب که جنگی است از جستارها و در هر جستار آن، فراز و فروزی از فرهنگ ایران و ادب پارسی به نمود آمده است و رخشیده است، نشان و نمایی از آن شکوه و شگرفی را آشکار بدارد و خواننده ی خرمدل را ، رهاگر و بندگسل، دمی چند از زمین تن برکند و در آسمان جان در افکند و با فسون فسانه رنگ پرواز، نهان و نهادش را، شکفته و شاداب ، از شادی برآکند.»

در آسمان جان 24 جستار را در بردارد، با این نام ها: شاهنامه نامه ی فرهنگ و منش ایرانی؛ چرا شاهنامه رادوست داریم؟ شاهنامه: یگانه ای سه گانه و سه گانه ای یگانه؛ زال: زروان شاهنامه؛ مارمَردِ با دار و بَرد؛ ویرایشی نو از شاهکاری کهن؛ رزم یا بزم : کدامیک؟ آرش کمانگیر ؛ مثنوی : انگیخته ای آموخته یا آموخته ای انگیخته؟ آسمان جان و نردبان آن ؛ «طوغطاب و هیروقی»؛ چنبر زمان (جستاری در معنی شناسی تاریخی)؛ گنج در مغازه؛ از منتره تا منتر؛ نوروز و اسطوره ی پرواز؛ جشن نوروز ؛ جشن فرجام در آغاز؛ شرنگ در شهد؛ مهرنامه ی مهین: عبهر العاشقین؛ پیران پارسی: فردوسی و رودکی ؛ سعدی ولافونتن؛ پرسمان گسترش : فربهی و آماس؛ نجیبی سخنور از کاشان (نقد و بررسی دیوان نجیب کاشانی)؛ یادی از سندبادنامه (بررسی و نقد کتاب سندبادنامه)؛ نیاوران: گنجینه ی هنر ایران.