فرهنگ نظریه و نقد ادبی

در این فرهنگ که واژه های ادبیات و حوزه های وابسته بدان را در بر دارد، کوشیده شده است که در برابر واژه های انگلیسی ، واژه های ناب و نژاده ی پارسی یافته و بر ساخته و نهاده آید. این فرهنگ با همکاری سعید سبزیان پدید آورده شده است و انتشارات مروارید آن را در سال 1388 به چاپ رسانیده است.

فرهنگ نظریه و نقد ادبی

در این فرهنگ که واژه های ادبیات و حوزه های وابسته بدان را در بر دارد، کوشیده شده است که در برابر واژه های انگلیسی ، واژه های ناب و نژاده ی پارسی یافته و بر ساخته و نهاده آید. این فرهنگ با همکاری سعید سبزیان پدید آورده شده است و انتشارات مروارید آن را در سال 1388 به چاپ رسانیده است.