فرهنگ واژگان سره فارسی

در این کتاب کم برگ، دکتر فاطمه ی غفوری ، پاره ای از واژه هایی را که استاد کزازی برساخته است و در برابر واژه هایی بیگانه و یا وامواژه ها نهاده است، فراهم آورده است.

فرهنگ واژگان سره ی فارسی

در این کتاب کم برگ، دکتر فاطمه ی غفوری ، پاره ای از واژه هایی را که استاد کزازی برساخته است و در برابر واژه هایی بیگانه و یا وامواژه ها نهاده است، فراهم آورده است.

این کتاب ، در سال 1388 ، در موسسه ی انتشارات استاد مطهری چاپ شده است.