فرزند ایران

کتاب فرزند ایران داستانی است بلند که بر پایه ی سرگذشت فردوسی نوشته شده است. این داستان زیستنامه ای ، بر سه شالوده بنیاد گرفته است.

1. شالوده ی پایه ور یا آنچه فردوسی در شاهنامه درباره خویش سروده است.

2. پندارینه ی پایه ور یا آنچه دیگران درباره ی فردوسی نوشته اند و در آبشخورهای کهن آمده است و ساز و سامانی افسانه گون دارد.

3. پندارینه ی ناب یا آنچه داستاننویس بر پیکره ی داستان برافزوده است تا تهیگی های آن را از میان بردارد و ساختاری سنجیده و استوار بدان ببخشد.

چاپ اول و دوم این کتاب در سال 1392 انجام گرفته است و چاپ ششم در سال 1396، در انتشارات معین.