خشم در چشم

این کتاب گزارشی است از داستان رستم و اسفندیار که در آن، هر بیت از دیدگاه های گوناگون کاویده بررسیده شده است. این کتاب را نشر آیدین (تبریز)، درسال 1387، در دسترس خوانندگان ، به ویژه دانشجویان زبان و ادب پارسی، نهاده است.

خشم در چشم

این کتاب گزارشی است از داستان رستم و اسفندیار که در آن، هر بیت از دیدگاه های گوناگون کاویده بررسیده شده است. این کتاب را نشر آیدین (تبریز)، درسال 1387، در دسترس خوانندگان ، به ویژه دانشجویان زبان و ادب پارسی، نهاده است.