پارسا و ترسا

پارسا و ترسا - گزارشی از شیخ صنعان در منطق الطیر عطار

پارسا و ترسا - گزارشی از شیخ صنعان در منطق الطیر عطار