رخسار صبح

این کتاب که کتابی است بنیادین در خاقانی شناسی و کتابی درسی شده است در این زمینه ، دارای دو بخش جداگانه است. بخش نخستین کندوکاوی است باریک بینانه در زندگانی و سرگذشت این چامه سرای بزرگ و در شیوه ی سخنوری او. استاد کزازی ، در این بخش از کتاب، کوشیده است که بر بنیاد سروده ها و نوشته های خاقانی ، زیستنامه ی او را به گستردگی بیابد و بنویسد و پرتوهایی بر گوشه های تاریک و ناشناخته از زندگانی و شعر او در افکند. در بخش دوم، چامه ای بلند از خاقانی را ، بیت به بیت ، بدان سان که شیوه ی ویژه ی اوست در گزارش متن، از دید واژه شناسی و زیباشناسی و ژرفاشناسی ،کاویده است و بررسیده است. چاپ نخست این کتاب را نشر مرکز، در سال 1368 ، به دست داده است و چاپ هشتم را، در سال 1393.

 

رخسار صبح

این کتاب که کتابی است بنیادین در خاقانی شناسی و کتابی درسی شده است در این زمینه ، دارای دو بخش جداگانه است. بخش نخستین کندوکاوی است باریک بینانه در زندگانی و سرگذشت این چامه سرای بزرگ و در شیوه ی سخنوری او. استاد کزازی ، در این بخش از کتاب، کوشیده است که بر بنیاد سروده ها و نوشته های خاقانی ، زیستنامه ی او را به گستردگی بیابد و بنویسد و پرتوهایی بر گوشه های تاریک و ناشناخته از زندگانی و شعر او در افکند. در بخش دوم، چامه ای بلند از خاقانی را ، بیت به بیت ، بدان سان که شیوه ی ویژه ی اوست در گزارش متن، از دید واژه شناسی و زیباشناسی و ژرفاشناسی ،کاویده است و بررسیده است. چاپ نخست این کتاب را نشر مرکز، در سال 1368 ، به دست داده است و چاپ هشتم را، در سال 1393.

رخسار صبح

چامه خاقانی با ردیف "برافکند" که در این دفتر آن را به نام نخستین واژه هایش "رخسار صبح" خوانده ایم، از استوار ترین و شیواترین و پرمازترین سروده های این سخنور پیچیده اندیش و آرایه پرداز و زباناور است. آشنایی با آن، کلیدی است برای راه یافتن به جهان اندیشه های پیچ در پیچ و دیرآشنا و دشواریاب خاقانی، که چنان به جستجوی تازگی و طرفگی و شگفتی میرود که گاه خواننده، ناتوان از همپویی و پمسویی با سخنور سترگ، از پای میافتد. چامه از دید واژه شناسی، زیباشناسی و پندارشناسی بیت به بیت بررسی شده است و دیباچه ای که چندان کوتاهتر از متن نیست، شناختی همه سویه و کلی از شاعر و شعر وی فراهم میاورد.