روزهای کاتالونیا

این کتاب روزنگارهای سفر دکتر کزازی است به اسپانیا که از دوازدهم فروردین ماه 1376 آغاز گرفته است و در پنجم تیرماه 1378 پایان پذیرفته است. او آنچه را در درازنای این سفر دیریاز که به آهنگ تدریس زبان پارسی و ایرانشناسی به دانشجویان اسپانیایی یا کاتالانی انجام پذیرفته است. بر او گذشته است، به شیوه ی ویژه و نوآیین خویش در سفرنامه نویسی ، به نگارش درآورده است. این کتاب را نخست نشر نویسنده (اراک)، در سال 1384. این کتاب، به گونه ی پاورقی، در پیوستنامه ی روزنامه ی اطلاعات نیز دیگر بار چاپ شده است.

 

روزهای کاتالونیا

این کتاب روزنگارهای سفر دکتر کزازی است به اسپانیا که از دوازدهم فروردین ماه 1376 آغاز گرفته است و در پنجم تیرماه 1378 پایان پذیرفته است. او آنچه را در درازنای این سفر دیریاز که به آهنگ تدریس زبان پارسی و ایرانشناسی به دانشجویان اسپانیایی یا کاتالانی انجام پذیرفته است. بر او گذشته است، به شیوه ی ویژه و نوآیین خویش در سفرنامه نویسی ، به نگارش درآورده است. این کتاب را نخست نشر نویسنده (اراک)، در سال 1384. این کتاب، به گونه ی پاورقی، در پیوستنامه ی روزنامه ی اطلاعات نیز دیگر بار چاپ شده است.

روزهای کاتالونیا

روزهای کاتالونیا، روزنگارهای سفر اسپانیاست و نخستین نمونه از گونه ویژه و نوین از ادبیات روایی که در آن دیده ها، شنیده ها، آزموده ها، داوری ها و دریافت های نویسنده، خوانندگان را از سویی با دنیای درون این استاد فرهیخته و از دیگر سو با فرهنگ و سرزمین مردم اسپانیا و ایران آشنا می سازد. زبان شیوا و سره پارسی، ویژگی دیگر این اثر دلپذیر و شگفتی انگیز است.