رویا حماسه اسطوره

این کتاب اثری بنیادین در دانش اسطوره شناسی است و از همین روی ، کارکردی آموختاری و درسی در دانشگاه ها یافته است و ازمنابع متن های اسطوره ای و حماسی گردیده است. این کتاب پایان نامه ی دکتری استاد کزازی است که به همت نشر مرکز ، در سال 1372، به چاپ رسیده است و چاپ هفتم آن، در سال 1393.

 

رویا، حماسه، اسطوره

 این کتاب اثری بنیادین در دانش اسطوره شناسی است و از همین روی ، کارکردی آموختاری و درسی در دانشگاه ها یافته است و ازمنابع متن های اسطوره ای و حماسی گردیده است. این کتاب پایان نامه ی دکتری استاد کزازی است که به همت نشر مرکز ، در سال 1372، به چاپ رسیده است و چاپ هفتم آن، در سال 1393.

رویا حماسه اسطوره