سراچه آوا و رنگ

خاقانی شناسی این کتاب که یکی از سه کتاب آموختاری یا درسی دکتر کزازی است، به خواست سازمان سمت برای تدریس در دانشگاه نوشته شده است. نویسنده در آن دوازده قصیده، یک ترکیب بند، شانزده غزل، نه قطعه، هشت چارانه یا رباعی خاقانی را بررسیده و کاویده است. در گزارش بیت ها ، زمینه ها و دانش هایی گوناگون چون: واژه شناسی، ریشه شناسی، زبانشناسی سنجشی، باورشناسی، نمادشناسی، زیباشناسی به کار گرفته شده اند. چاپ نخستین این کتاب را سازمان سمت ، در سال 1376 ، به دست داده است و چاپ نهم را، در سال 1396.

سراچه آوا و رنگ

خاقانی شناسی

 

این کتاب که یکی از سه کتاب آموختاری یا درسی دکتر کزازی است، به خواست سازمان سمت برای تدریس در دانشگاه نوشته شده است. نویسنده در آن دوازده قصیده، یک ترکیب بند، شانزده غزل، نه قطعه، هشت چارانه یا رباعی خاقانی را بررسیده و کاویده است. در گزارش بیت ها ، زمینه ها و دانش هایی گوناگون چون: واژه شناسی، ریشه شناسی، زبانشناسی سنجشی، باورشناسی، نمادشناسی، زیباشناسی به کار گرفته شده اند. چاپ نخستین این کتاب را سازمان سمت ، در سال 1376 ، به دست داده است و چاپ نهم را، در سال 1396.

آن دو کتاب دیگر که به رویکرد آموختاری تالیف شده است:

بر آستان جانان (حافظ پژوهی)

گامی در بیکران(حافظ پژوهی)

سراچه آوا و رنگ