سوزن عیسی

این کتاب گزارشی است از چامه ی ترسایی خاقانی که یکی از پیچیده ترین و دشوارترین چامه های این سخنور بزرگ است. نویسنده، در دیباچه ی کتاب، نوشته است: «زباناورشروانی، در این چامه، پهنه ای فراخ یافته است تا به آهنگ نشان دادن دانش گسترده ی خویش از آیین و فرهنگ ترسایان ، تیز و تفت و توانا، به هر سوی بتازد و شوخ و شگفتی کار، طرحی نوآیین و دیگرگون در سخن دراندازد. از این روی، چامه ی ترسایی یکی از دشوارترین چامه های خاقانی گردیده است.».

سوزن عیسی

چامه ترسایی، قصیده ترسایی

 

 این کتاب گزارشی است از چامه ی ترسایی خاقانی که یکی از پیچیده ترین و دشوارترین چامه های این سخنور بزرگ است. نویسنده، در دیباچه ی کتاب، نوشته است: «زباناورشروانی، در این چامه، پهنه ای فراخ یافته است تا به آهنگ نشان دادن دانش گسترده ی خویش از آیین و فرهنگ ترسایان ، تیز و تفت و توانا، به هر سوی بتازد و شوخ و شگفتی کار، طرحی نوآیین و دیگرگون در سخن دراندازد. از این روی، چامه ی ترسایی یکی از دشوارترین چامه های خاقانی گردیده است.» بیت های این چامه، بر پایه ی واژه شناسی و باورشناسی و ژرفاشناسی ، بررسیده و کاویده شده است. این کتاب نخست، در انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، در سال 1376، به چاپ رسیده است و بار دیگر ، در سال 1393، در انتشارات آیدین (تبریز).

سوزن عیسی