ترجمانی و ترزبانی

این کتاب دستاورد کندوکاوها و درنگ ها و دیدگاه های استاد کزازی در زمینه ی ترجمه ی ادبی است که آن را گاه هنر هشتمین نامیده است. در این کتاب، نویسنده بدین پرسش ناگزیر بنیادین پاسخ داده است که : « آیا ترجمه ی ادبی دانش است یا فن یا هنر؟» در جستارهایی دیگر نیز، به زمینه هایی دیگر، در پیوند با ترجمانی ، پرداخته شده است.

ترجمانی و ترزبانی

این کتاب دستاورد کندوکاوها و درنگ ها و دیدگاه های استاد کزازی در زمینه ی ترجمه ی ادبی است که آن را گاه هنر هشتمین نامیده است. در این کتاب، نویسنده بدین پرسش ناگزیر بنیادین پاسخ داده است که : « آیا ترجمه ی ادبی دانش است یا فن یا هنر؟» در جستارهایی دیگر نیز، به زمینه هایی دیگر، در پیوند با ترجمانی ، پرداخته شده است. در دیباچه ی ترجمانی و ترزبانی ، درباره ی این کتاب آمده است: «راست آن است که آنچه در ترجمانی و ترزبانی نوشته آمده است، پاره ای از کنکاش ها ودیدگاه هایی است که در نشست های آغازین از درس ترجمه ی گروهی، چونان پرسمان های نظری در ترجمه ی هنری ، با دانشجویان رشته ی مترجمی درمیان می نهم ؛ تا مگر آنان را، در رسیدن به شناختی ژرف تر و روشن تر از این گونه ترجمه ، یاری بتواند رسانید.» این کتاب را نخست نشر جامی، در سال 1374، به چاپ رسانیده است و سپس نشر نویسنده (اراک) ، با افزوده هایی ، در سال 1387.

ترجمانی و ترزبانی