تندبادی از کنج

این کتاب گزارشی است از داستان رستم و سهراب شاهنامه که در آن، هر بیت از دیدگاه های گوناگون کاویده و بررسیده شده است. این کتاب را نشر آیدین (تبریز)، در سال 1386، دردسترس خوانندگان ، به ویژه دانشجویان زبان و ادب پارسی ، نهاده است.

تندبادی از کنج

این کتاب گزارشی است از داستان رستم و سهراب شاهنامه که در آن، هر بیت از دیدگاه های گوناگون کاویده و بررسیده شده است. این کتاب را نشر آیدین (تبریز)، در سال 1386، دردسترس خوانندگان ، به ویژه دانشجویان زبان و ادب پارسی ، نهاده است.

تندبادی از کنج