وخشور ایران

این کتاب سومین داستان بلند از سه گانه ای داستانی است که استاد کزازی سرگذشت زرتشت، پیامبر باستانی ایران را، در آن، در پیکره ی داستانی دلکش ، نوشته است. این کتاب را انتشارات معین ، در سال 1392، چاپ کرده است. سه گانه داستانی (فرزند ایران، پدر ایران، وخشور ایران).

وخشور ایران - سرگذشت زرتشت

این کتاب سومین داستان بلند از سه گانه ای داستانی است که استاد کزازی سرگذشت زرتشت، پیامبر باستانی ایران را، در آن، در پیکره ی داستانی دلکش ، نوشته است. این کتاب را انتشارات معین ، در سال 1392، چاپ کرده است.سه گانه داستانی (فرزند ایران، پدر ایران، وخشور ایران).

وخشور ایران