بیان - زیباشناسی سخن پارسی

این کتاب نخستین جلد از دوره ی سه گانه ی زیباشناسی سخن پارسی است که در دانش بیان نوشته شده است و مانند دو کتاب دیگر، کتاب آموختاری و درسی در دانشگاه ها گردیده است. در این کتاب، از سه قلمرو زیباشناسی سخنپارسی، بیان، معانی، بدیع بررسی می شود.

بیان زیباشناسی سخن پارسی

این کتاب نخستین جلد از دوره ی سه گانه ی زیباشناسی سخن پارسی است که در دانش بیان نوشته شده است و مانند دو کتاب دیگر، کتاب آموختاری و درسی در دانشگاه ها گردیده است. استاد کزازی ، در دیباچه ی کتاب که در دو کتاب دیگر از این دوره نیز آورده شده است، درباره ی آنچه او را به نوشتن این سه گانه ی زیباشناختی برانگیخته است، چنین نوشته است: «تلاش بر آن بوده است که در این کتاب، از سه قلمرو زیباشناسی سخن، نخست بیان بررسی شود و در بازنمود هنرها و نمونه هایی که به گواه آورده می شود، همواره بنیاد بر سخن پارسی باشد؛ کابردها و روش هایی که در این سخن بازتابی باشد؛ کاربردها و روش هایی که در این سخن بازتابی ندارند، به کناری نهاده شود و از کاوش های یکسره نظری و منطقی که پیوندی با زیباشناسی کاربردی در ادب ندارند پرهیز گردد، مگر در آنچه به سرشت شناخت آرمان های سخنور و ترفندهای شاعرانه، از آنها گریزی نیست؛ نیز کوشیده شده است که برای پاره ای از واژگان و نام ها که در دانش های سخن کاربرد دارند، برابری هایی پارسی یافته آید.» چاپ نخستین این کتاب را نشر مرکز، در سال 1368 انجام داده است و چاپ یازدهم آن را ، در سال 1393.

بیان