معانی - زیباشناسی سخن پارسی

این کتاب جلد دوم از دوره ی سه جلدی زیباشناسی سخن پارسی است.زیباشناسی سخن پارسی مجموعه ای سه جلدی است که هریک از کتابهای آن به بررسی یکی از قلمرو اصلی زیباشناسی سخن، بیان و معانی و بدیع می پردازد. این دومین کتاب از آن مجموعه است و به معانی، "دانش حالهای سخن" ویژگی یافته است.

معانی زیباشناسی سخن پارسی

این کتاب جلد دوم از دوره ی سه جلدی زیباشناسی سخن پارسی است. چاپ نخستین آن، در سال 1370، در نشر مرکز انجام گرفته است و چاپ دهم، در سال 1393.

زیباشناسی سخن پارسی مجموعه ای سه جلدی است که هریک از کتابهای آن به بررسی یکی از قلمرو اصلی زیباشناسی سخن، بیان و معانی و بدیع می پردازد. این دومین کتاب از آن مجموعه است و به معانی، "دانش حالهای سخن" ویژگی یافته است. بخش نخست کتاب به تعریف و شناخت کلی دانش معانی پرداخته و در بخشهای پس از آن هشت زمینه اصلی دگرگونی های جمله به تناسب با موقعیت و مخاطب، که موضوع این دانش است، یک یک بررسی می شوند. برابرهای پارسی تازه ای که برای اصلاحات این فن پیشنهاد شده اند در واژه نامه پایانی آمده اند و برای خوانندگانی که از آن به عنوان متن درسی استفاده می کنند پرسشهایی نیز در پایان کتاب افزوده شده است.

معانی