بدیع - زیباشناسی سخن پارسی

این کتاب جلدسوم از دوره ی سه جلدی زیباشناسی سخن پارسی است . چاپ نخستین آن را ، نشر مرکز ، در سال 1373، به دست داده است و چاپ نهم را در سال 1396. کتابهای بیان، معانی، بدیع که همراه یکدیگر مجموعه ی "زیباشناسی سخن پارسی" را ساخته اند به آسانی و روشنی دانشجویان و دیگر خوانندگان را با فنون و هنرورزیهایی که سخن ادبی را از سخن روزمره و همیشگی تمایز می بخشند آشنا می کنند.

بدیع زیباشناسی سخن پارسی

 

این کتاب جلدسوم از دوره ی سه جلدی زیباشناسی سخن پارسی است . چاپ نخستین آن را ، نشر مرکز ، در سال 1373، به دست داده است و چاپ نهم را در سال 1396.

کتابهای بیان، معانی، بدیع که همراه یکدیگر مجموعه ی "زیباشناسی سخن پارسی" را ساخته اند به آسانی و روشنی دانشجویان و دیگر خوانندگان را با فنون و هنرورزیهایی که سخن ادبی را از سخن روزمره و همیشگی تمایز می بخشند آشنا می کنند. این کتاب پس از دیباچه ای کلی درباره ی زیبایی شناسی سخن به دانش بدیع، که شناخت برونیترین هنرورزیهای سخنورانه است، می پردازد و هنرهای بدیعی را در سه بخش آرایه های برونی، آرایه های درونی و بازی با واژگان بررسی می کند. واژه های پارسی تازه ای که برای اصلاحات بدیعی پیشنهاد شده اند و همچنین پرسشهایی برای خودآزمایی، در پایان کتاب آمده اند.

بدیع