دیدار با اژدها

این کتاب روزنگارهای سفر استاد کزازی به چین ، سرزمین افسانه ای آسیاست. او، در این اثر که یکسره از دید شیوه و پیکره با روزهای کاتالونیا همسان و همساز است، پیوندهای فرهنگی و تاریخی ایران و چین را بررسیده است. دکتر کزازی اعتقاد دارد که شناخت چین کهن یادگارها و نشانه های یاری خواهد داد؛ زیرا که چین کهن یادگارها و نشانه های بسیار از فرهنگ گرانسنگ ایرانی را در خود نهفته می دارد.

دیدار با اژدها

 این کتاب روزنگارهای سفر استاد کزازی به چین ، سرزمین افسانه ای آسیاست. او، در این اثر که یکسره از دید شیوه و پیکره با روزهای کاتالونیا همسان و همساز است، پیوندهای فرهنگی و تاریخی ایران و چین را بررسیده است. دکتر کزازی اعتقاد دارد که شناخت چین کهن یادگارها و نشانه های یاری خواهد داد؛ زیرا که چین کهن یادگارها و نشانه های بسیار از فرهنگ گرانسنگ ایرانی را در خود نهفته می دارد. از سویی دیگر، چین نو در بسیاری از چالش ها و گرایش ها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی با ایران امروز سنجیدنی است و در یافتن چاره ها و برونشدهای بایسته، برای پرسمان های کنونی جامعه ی ما، از گونه ی رویارویی سنت با نواندیشی و نوگرایی یا جهانی شدن و بومی ماندن، راهگشایمان می تواند بود. این کتاب را نشر قطره ، در سال 1380، چاپ کرده است.

دیدار با اژدها