از روزن راز

این کتاب ششمین دفتر از سروده های استاد کزازی است و سروده های در پیوسته در سال 1395 را در بر دارد. این کتاب را انتشارات کلک سیمین ، در سال 1396، چاپ کرده است.

از روزن راز

 این کتاب ششمین دفتر از سروده های استاد کزازی است و سروده های در پیوسته در سال 1395 را در بر دارد. این کتاب را انتشارات کلک سیمین ، در سال 1396، چاپ کرده است.

از روزن راز