آنک پاریس

روزنگارهای سفر پاریس - باره ، نگاره، تنواره، آنک پاریس : هنر را، شکرپاره، یا در نام نیک کوتاه شده ی آن: آنک پاریس!، گزارش سفری است به پاریس که در واپسین سه شنبه سال 1394، آغاز گرفته است و در نخستین سه شنبه سال 1395، فرجام یافته است. آنک پاریس پنجمین است در این گونه گزارشها.

آنک پاریس

 (باره ، نگاره، تنواره، آنک پاریس : هنر را، شکرپاره)

روزنگارهای سفر پاریس

باره ، نگاره، تنواره، آنک پاریس : هنر را، شکرپاره، یا در نام نیک کوتاه شده ی آن: آنک پاریس!، گزارش سفری است به پاریس که در واپسین سه شنبه سال 1394، آغاز گرفته است و در نخستین سه شنبه سال 1395، فرجام یافته است. آنک پاریس پنجمین است در این گونه گزارشها.

 این کتاب که در سال 1396، در جشنواره ی جلال آل احمد، برنده ی جایزه ی بهترین کتاب در بخش مستندنگاری شده است، روزنگاری های سفر پاریس است. این کتاب را نشر صدای معاصر، در سال 1395، به چاپ رسانده است.

آنک پاریس