نارنجستان ناخوداگاهی

این کتاب جنگی است از جستارها و نوشته های کوتاه نگارین و دیباچه ها. نام جستارها ، در کتاب، چنین است: شکفتن در دست؛ نارنجستان ناخودآگاهی؛ ناچیز؛ پندارخیز و شگفتی انگیز نیز؛ آشیان یا آستان؟ دمی در موستان بیخودی ؛ غُنده و گُنده؛ از «هَشت» تا «ول» ؛ رخش در رخت؛ کُرد و کاره. این کتاب را نشر صدای معاصر، در سال 1394، چاپ کرده است.

نارنجستان ناخوداگاهی

این کتاب جنگی است از جستارها و نوشته های کوتاه نگارین و دیباچه ها. نام جستارها ، در کتاب، چنین است: شکفتن در دست؛ نارنجستان ناخودآگاهی؛ ناچیز؛ پندارخیز و شگفتی انگیز نیز؛ آشیان یا آستان؟ دمی در موستان بیخودی ؛ غُنده و گُنده؛ از «هَشت» تا «ول» ؛ رخش در رخت؛ کُرد و کاره. این کتاب را نشر صدای معاصر، در سال 1394، چاپ کرده است.

نارنجستان ناخودآگاهی