پرند و پلاس

این کتاب جنگی است گردآورده از جستارها و نوشته های کوتاه و دیباچه ها. نام جستارهای کتاب چنین است: پرند و پلاس؛ دیگر گشتِ وَشت به بار: لاد یا لار؟ دیرین نوآیین؛ سروش سخن پارسی؛ اسطوره و هنر؛ بیگانگی باشعر! چرا؟ زیر و زبرگرایی در زبان. این کتاب را، انتشارات دیباچه (کرمانشاه) ، در سال 1394، به چاپ رسانده است.

پرند و پلاس

این کتاب جنگی است گردآورده از جستارها و نوشته های کوتاه و دیباچه ها. نام جستارهای کتاب چنین است: پرند و پلاس؛ دیگر گشتِ وَشت به بار: لاد یا لار؟ دیرین نوآیین؛ سروش سخن پارسی؛ اسطوره و هنر؛ بیگانگی باشعر! چرا؟ زیر و زبرگرایی در زبان. این کتاب را، انتشارات دیباچه (کرمانشاه) ، در سال 1394، به چاپ رسانده است.

پرنده پلاس