یورکنامه ی نو (سفرنامه ی نیورک)

این کتاب گزارش سفر استاد کزازی است به نیویورک که در تابستان 1393 انجام گرفته است و شش هفته به درازا کشیده است. آنچه این گزارش سفر را از دیگر کتاب های همانند جدا می دارد، آن است که یورکنامه ی نو، در پیکره ی چامه ای بلند، با دویست و شصت و هفت بیت، سروده شده است. سراینده، در این چامه ، فرهنگ ایرانی را با فرهنگ آمریکایی سنجیده است و نام ده ها سخنور و اندیشه ورز و دانشمند و نویسنده و دیگر نامداران ایرانی را نیز آورده است.

 یورکنامه ی نو (سفرنامه ی نیورک)

 این کتاب گزارش سفر استاد کزازی است به نیویورک که در تابستان 1393 انجام گرفته است و شش هفته به درازا کشیده است. آنچه این گزارش سفر را از دیگر کتاب های همانند جدا می دارد، آن است که یورکنامه ی نو، در پیکره ی چامه ای بلند، با دویست و شصت و هفت بیت، سروده شده است. سراینده، در این چامه ، فرهنگ ایرانی را با فرهنگ آمریکایی سنجیده است و نام ده ها سخنور و اندیشه ورز و دانشمند و نویسنده و دیگر نامداران ایرانی را نیز آورده است. این کتاب، نخست بار، در سال 1393، در انتشارات یار دانش (کرمانشاه) چاپ شده است و باری دیگر، در سال 1395، به پیوست گفت و گویی که دکتر غلامرضا خاکی با سراینده درباره ی کتاب انجام داده است ، درنشر فوژان.

یورکنامه نو سفرنامه نیویورک