کرمانشاه شهر شگفت ماه

این کتاب جنگی است گردآورده از جستارهایی که در درازای دو دهه ی پیش ، به گونه ای پراکنده ، نخست در ماهنامه های دانشگاهی و فرهنگی و سپس، در جُنگ های جستار؛ در کتاب هایی چون: پرنیان پندار، از اخگر تا اختر، شگرف و شگفت، پرند و پلاس، نارنجستان ناخودآگاهی ، به چاپ رسیده اند.آنچه این کتاب را از آن جُنگ ها جدا می دارد، آن است که در این کتاب، تنها جستارهایی گردآورده شده اند که در زمینه های گوناگون کرمانشاه شناسی به نگارش در آمده اند.

کرمانشاه شهر شگفت ماه

این کتاب جنگی است گردآورده از جستارهایی که در درازای دو دهه ی پیش ، به گونه ای پراکنده ، نخست در ماهنامه های دانشگاهی و فرهنگی و سپس، در جُنگ های جستار؛ در کتاب هایی چون: پرنیان پندار، از اخگر تا اختر، شگرف و شگفت، پرند و پلاس، نارنجستان ناخودآگاهی ، به چاپ رسیده اند.آنچه این کتاب را از آن جُنگ ها جدا می دارد، آن است که در این کتاب، تنها جستارهایی گردآورده شده اند که در زمینه های گوناگون کرمانشاه شناسی به نگارش در آمده اند. نام جستار ها چنین است: هشیلان: مرداب ماران؛ از هُول تا زول؛ دیگرگشتِ وَشت به بار؛ دیرین نوآیین؛ زیر و زبر گرایی در زبان؛ باغ فردوس؛ کرمانشاه و بهرام چهارم؛ تاسه؛ دیرسال ، لیک در تازگی وتری بی همال؛ گنجینه های بر بادِ یاد؛ پارسی کرمانشاهی؛ شهرسنگ و فرهنگ؛ بموییم در مرگ واژگان؛ پرشه در وندیگ؛ موره ی کیوانو.

کرمانشاه شهر شگفت ماه