ناله ای از نای نای

گزارش 18بیت آغازین مثنوی در گفتگو با غلامرضا خاکی این کتاب کاوشی است فراخ و ژرفکاوانه در نی نامه ی مولانا، در گفت و گویی درازدامان که دکتر غلامرضا خاکی با استاد کزازی انجام داده است و پرسش هایی گوناگون را در بیت های هژده گانه ی آغاز مثنوی با او در میان نهاده است. این کتاب را نشر صدای معاصر، در سال 1396 در دسترس دوستداران و پژوهندگان قلمروهای راز نهاده است.

ناله ای از نای نای 

گزارش 18بیت آغازین مثنوی در گفتگو با غلامرضا خاکی

 این کتاب کاوشی است فراخ و ژرفکاوانه در نی نامه ی مولانا، در گفت و گویی درازدامان که دکتر غلامرضا خاکی با استاد کزازی انجام داده است و پرسش هایی گوناگون را در بیت های هجده گانه ی آغاز مثنوی با او در میان نهاده است. این کتاب را نشر صدای معاصر، در سال 1396 در دسترس دوستداران و پژوهندگان قلمروهای راز نهاده است.نی در نی نامه، همان طوطی در قفس است که از "جنگل هندوستان غیب" دور مانده است و رنج گزنده ی این غربت را فهمیده و حس کرده است. کتاب حاضر دستاورد گفتگویی با استاد دکتر میر جلال الدین کزازی است که سخنگوی راستین ادب پارسی در روزگار ماست.

در این کتاب نخست خاستگاه تاریخی سرودن مثنوی و ساختار و پیام آن کاویده می شود سپس هیجده بیت اول مثنوی- که بنا به گزارش افلاکی در کتاب مناقب العارفین، مولانا با دست خود نگاشته شده است- شرح داده می شود.

ناله ای از نای نای