آنگه که زمین لرزید،لرزید دلِ ایران

آنگه که زمین لرزید،لرزید دلِ ایران؛ لرزید دلِ ایران، سه شهر چو شد ویران

آنگه که زمین لرزید،لرزید دلِ ایران؛
لرزید دلِ ایران، سه شهر چو شد ویران.

ازمهر، روان گردید صد رود، ز هر سویی؛
از کلبه‌ی درویشان تا زَرْکده‌ی میران.