وقتی افسانه و تاریخ و پندار به هم میرسند

زندگی داستانی زرتشت، کوروش و فردوسی به قلم دکتر میرجلال الدین کزازی، ما را با کزازی دیگری مواجه میسازد که در پیوند نزدیکتری با کزازی مترجم قرار میگیرد: ترجمه چهار شاهکار دنیای کهن: «ایلیاد» و «ادیسه»ی هومر، «انهاید» ویر ژیل و «تلماک» فنلون. اکنون زندگی داستانی سه مرد بزرگ ایرانی که هر کدام در تاریخ فرهنگ ایرانزمین جایگاهی رفیع دارند، ما را یکبار دیگر به گذشته پرافتخار نیاکانمان سوق میدهد: زرتشت به عنوان پیامآور صلح و دوستی، «کوروش» که نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر جهان را به نام وی زدهاند، و فردوسی بزرگ که «شاهنامه»اش را برای زندهنگهداشتن و «زبان پارسی» نگاشته است. آنچه میخوانید گفتوشنودی است با دکتر کزازی پیرامون سهگانه داستانیاش («فرزند ایران» داستان زندگی فردوسی، «پدر ایران» داستان زندگی کوروش بزرگ، و «وخشور ایران» داستان زندگی زرتشت) که از سوی نشر «معین» منتشر شده است.

زندگی داستانی زرتشت، کوروش و فردوسی به قلم دکتر میرجلال الدین کزازی، ما را با کزازی دیگری مواجه میسازد که در پیوند نزدیکتری با کزازی مترجم قرار میگیرد: ترجمه چهار شاهکار دنیای کهن: «ایلیاد» و «ادیسه»ی هومر، «انهاید» ویر ژیل و «تلماک» فنلون. اکنون زندگی داستانی سه مرد بزرگ ایرانی که هر کدام در تاریخ فرهنگ ایرانزمین جایگاهی رفیع دارند، ما را یکبار دیگر به گذشته پرافتخار نیاکانمان سوق میدهد: زرتشت به عنوان پیامآور صلح و دوستی، «کوروش» که نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر جهان را به نام وی زدهاند، و فردوسی بزرگ که «شاهنامه»اش را برای زندهنگهداشتن و «زبان پارسی» نگاشته است. آنچه میخوانید گفتوشنودی است با دکتر کزازی پیرامون سهگانه داستانیاش («فرزند ایران» داستان زندگی فردوسی، «پدر ایران» داستان زندگی کوروش بزرگ، و «وخشور ایران» داستان زندگی زرتشت) که از سوی نشر «معین» منتشر شده است.