بهره سخنوران ایرانی از نوروز، زیباشناختی است

آرمان- گروه ادبیات و کتاب:‌میرجلال الدین کزازی (۱۳۲۷ – کرمانشاه)، برای هر ایرانی در وهله اول با پارسی سره سخن گفتن وی است که به تصویر می آید. اما در وهله دوم، نامی ماندگار در گستره تاریخ و فرهنگ و ادب ایران زمین است؛ نامه باستان (مجموعه ده جلدی گزارش شاهنامه)، در دریای دری (تاریخ شعر فارسی)، زیباشناسی سخن پارسی (بیان، معانی، بدیع) و کتابهای بسیاری در شناخت شعر و زندگی شاعران کلاسیک ایرانی از جمله حافظ، عطار، خیام و خاقانی از جمله کارهای پژوهشی ایشان است. به اینها البته زندگی داستانی فردوسی، کوروش بزرگ، و زرتشت را در قالب سه کتاب «فرزند ایران،» «پدر ایران» و «وخشور ایران»، و ترجمه «ایلیاد» و «ادیسه» هومر، «انهاید» ویر ژیل و «تلماک» فنلون را باید افزود. آنچه میخوانید گفت و گویی با دکترمیرجلال الدین کزازی پیرامون نوروز در تاریخ و ادب فارسی است.

آرمان- گروه ادبیات و کتاب:‌میرجلال الدین کزازی (۱۳۲۷ – کرمانشاه)، برای هر ایرانی در وهله اول با پارسی سره سخن گفتن وی است که به تصویر می آید. اما در وهله دوم، نامی ماندگار در گستره تاریخ و فرهنگ و ادب ایران زمین است؛ نامه باستان (مجموعه ده جلدی گزارش شاهنامه)، در دریای دری (تاریخ شعر فارسی)، زیباشناسی سخن پارسی (بیان، معانی، بدیع) و کتابهای بسیاری در شناخت شعر و زندگی شاعران کلاسیک ایرانی از جمله حافظ، عطار، خیام و خاقانی از جمله کارهای پژوهشی ایشان است. به اینها البته زندگی داستانی فردوسی، کوروش بزرگ، و زرتشت را در قالب سه کتاب «فرزند ایران،» «پدر ایران» و «وخشور ایران»، و ترجمه «ایلیاد» و «ادیسه» هومر، «انهاید» ویر ژیل و «تلماک» فنلون را باید افزود. آنچه میخوانید گفت و گویی با دکترمیرجلال الدین کزازی پیرامون نوروز در تاریخ و ادب فارسی است.