کمدی الهی خندستان خدایی

این کتاب شاهکار دانته است و یکی از برترین آفریده های ادبی در فرهنگ اروپایی. استاد کزازی، در این برگردان از کتاب، کوشیده است که ساختار هنری و آهنگین متن را در زبان پارسی باز بیافریند؛ این ویژگی ساختاری، ترجمه ی او را از آنِ دیگران جا می دارد و باز می شناساند. از سویی دیگر، در این ترجمه، کتاب ، در متن کامل آن، تنها در یک مجلد به چاپ رسیده است. این کتاب به همت انتشارات معین، در فروردین ماه 1397، از چاپ بیرون آمده است.

کمدی الهی یا خندستان خدایی (دوزخ، برزخ، بهشت):

     این کتاب شاهکار دانته است و یکی از برترین آفریده های ادبی در فرهنگ اروپایی. استاد کزازی، در این برگردان از کتاب، کوشیده است که ساختار هنری و آهنگین متن را در زبان پارسی باز بیافریند؛ این ویژگی ساختاری، ترجمه ی او را از آنِ دیگران جا می دارد و باز می شناساند. از سویی دیگر، در این ترجمه، کتاب ، در متن کامل آن، تنها در یک مجلد به چاپ رسیده است. این کتاب به همت انتشارات معین، در فروردین ماه 1397، از چاپ بیرون آمده است.

خندستان خدایی

hsjhn ;chcd , oknsjhk onhdd

 استاد کزازی و انتشار خندستان خدایی در سال 1397