افسانه های دگردیسی

این کتاب برگردانی است از شاهکار نامبردار اوید، سخنور پرآوازه ی روم باستان که در سال چهل و سوم پیش از زادن مسیح به جهان آمده است و در سال هژدهم پس از زادن او، از جهان رفته . او، در این کتاب، افسانه های دگردیسی را در اسطوره های یونانی و رومی، از آفرینش جهان تا کشته شدن ژولیوس سزار، با زبانی شورانگیز وشیوا، سروده و بازنموده است. دکتر کزازی کوشیده است که این شاهکار ادبی را با زبانی شایسته و برازنده ی آن به پارسی برگرداند. این کتاب را، انتشارات معین، در سال 1389، به چاپ رسانده است.

افسانه های دگردیسی

این کتاب برگردانی است از شاهکار نامبردار اوید، سخنور پرآوازه ی روم باستان که در سال چهل و سوم پیش از زادن مسیح به جهان آمده است و در سال هجدهم پس از زادن او، از جهان رفته . او، در این کتاب، افسانه های دگردیسی را در اسطوره های یونانی و رومی، از آفرینش جهان تا کشته شدن ژولیوس سزار، با زبانی شورانگیز وشیوا، سروده و بازنموده است. دکتر کزازی کوشیده است که این شاهکار ادبی را با زبانی شایسته و برازنده ی آن به پارسی برگرداند. این کتاب را، انتشارات معین، در سال 1389، به چاپ رسانده است.