آیین رونمایی و جشن امضای کتاب «سرزمین سایه ها»

آیین رونمایی و جشن امضای کتاب «سرزمین سایه ها» پنج شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷ در شهر کتاب همدان ساعت ۱۸

آیین رونمایی و جشن امضای کتاب «سرزمین سایه ها» پنج شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷ در شهر کتاب همدان ساعت ۱۸