خاقانی شروانی

در این کتاب ، استاد کزازی سرگذشت خاقانی را، در پیکره ی داستانی کمابیش بلند نوشته است و در گیراگیر رخدادهای داستان، شیوه ی شگرف این چامه سرای بزرگ را در شاعری بررسیده است و بازنموده است. این کتاب را نشر دفتر پژوهش های فرهنگی، در مجموعه ی « از ایران چه می دانم » ، چونان هشتاد و پنجمین کتاب در این مجموعه ، در سال 1387 به چاپ رسانیده است. نخست بار است که در این زنجیره از کتاب، زندگانی و شعر سخنوری نامدار، در پیکره ی داستانی دلکش، فراپیش خواننده ی خواستار نهاده شده است.

خاقانی شروانی

در این کتاب ، استاد کزازی سرگذشت خاقانی را، در پیکره ی داستانی کمابیش بلند نوشته است  و در گیراگیر رخدادهای داستان، شیوه ی شگرف این چامه سرای بزرگ را در شاعری بررسیده است و بازنموده است. این کتاب را نشر دفتر پژوهش های فرهنگی، در مجموعه ی « از ایران چه می دانم » ، چونان هشتاد و پنجمین کتاب در این مجموعه ، در سال 1387 به چاپ رسانیده است. نخست بار است که در این زنجیره از کتاب، زندگانی و شعر سخنوری نامدار، در پیکره ی  داستانی دلکش، فراپیش خواننده ی خواستار نهاده شده است.