آرشیو ����������

بهره سخنوران ایرانی از نوروز، زیباشناختی است

آرمان- گروه ادبیات و کتاب:‌میرجلال الدین کزازی (۱۳۲۷ – کرمانشاه)، برای هر ایرانی در وهله اول با پارسی سره سخن گفتن وی است که به تصویر می آید. اما در وهله دوم، نامی ماندگار در گستره تاریخ و فرهنگ و ادب ایران زمین است؛ نامه باستان (مجموعه ده جلدی گزارش شاهنامه)، در دریای دری (تاریخ شعر فارسی)، زیباشناسی سخن پارسی (بیان، معانی، بدیع) و کتابهای بسیاری در شناخت شعر و زندگی شاعران کلاسیک ایرانی از جمله حافظ، عطار، خیام و خاقانی از جمله کارهای پژوهشی ایشان است. به اینها البته زندگی داستانی فردوسی، کوروش بزرگ، و زرتشت را در قالب سه کتاب «فرزند ایران،» «پدر ایران» و «وخشور ایران»، و ترجمه «ایلیاد» و «ادیسه» هومر، «انهاید» ویر ژیل و «تلماک» فنلون را باید افزود. آنچه میخوانید گفت و گویی با دکترمیرجلال الدین کزازی پیرامون نوروز در تاریخ و ادب فارسی است.

ادامه
وقتی افسانه و تاریخ و پندار به هم میرسند

زندگی داستانی زرتشت، کوروش و فردوسی به قلم دکتر میرجلال الدین کزازی، ما را با کزازی دیگری مواجه میسازد که در پیوند نزدیکتری با کزازی مترجم قرار میگیرد: ترجمه چهار شاهکار دنیای کهن: «ایلیاد» و «ادیسه»ی هومر، «انهاید» ویر ژیل و «تلماک» فنلون. اکنون زندگی داستانی سه مرد بزرگ ایرانی که هر کدام در تاریخ فرهنگ ایرانزمین جایگاهی رفیع دارند، ما را یکبار دیگر به گذشته پرافتخار نیاکانمان سوق میدهد: زرتشت به عنوان پیامآور صلح و دوستی، «کوروش» که نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر جهان را به نام وی زدهاند، و فردوسی بزرگ که «شاهنامه»اش را برای زندهنگهداشتن و «زبان پارسی» نگاشته است. آنچه میخوانید گفتوشنودی است با دکتر کزازی پیرامون سهگانه داستانیاش («فرزند ایران» داستان زندگی فردوسی، «پدر ایران» داستان زندگی کوروش بزرگ، و «وخشور ایران» داستان زندگی زرتشت) که از سوی نشر «معین» منتشر شده است.

ادامه